Skip to content

Regulamin

I Rodzinny Rajd Samochodowy Szlakiem Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka

Data
24 kwietnia 2016 r
Organizator:
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”
Przyjmowanie załóg i start:
Skoki – Plac Targowy ul. Kościelna
Komandor rajdu:
Izabela Paprzycka
V-ce Komandor:
Tomasz Duszczak
Opracowanie trasy:
Tomasz Duszczak
Weryfikacja trasy:
 rajdy.wpobiedziskach.pl
Obsługa techniczna rajdu:
 rajdy.wpobiedziskach.pl

Zgłoszenia i zapisy przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.skd.wpobiedziskach.pl

Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa mija 20 kwietnia 2016 r.

Ramowy program imprezy*:

 

10.00 – 10.30
przyjmowanie załóg
10.30 – 11.00
odprawa zawodników
ok.  11.00
start pierwszej załogi na trasę rajdu
ok.  15.00
przyjazd pierwszej załogi na trasę rajdu
ok. 17.00
ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców

*  Program ma charakter orientacyjny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian podanych przedziałów czasowych.

Rajd jest imprezą rekreacyjno-turystyczną, podczas której uczestnicy wykonują próby rekreacyjno – zabawowe oraz inne zadania wyznaczone przez organizatorów.

Punktacja

BRAK WIZY PUNKTU KONTROLI PRZEJAZDU
100 pkt.
FAŁSZYWA WIZA PUNKTU KONTROLI PRZEJAZDU
60 pkt.
SPÓŹNIENIE NA METĘ – ZA KAŻDĄ MINUTĘ
5 pkt.
MAKSYMALNY LIMIT SPÓŹNIEŃ
30 min.
ZA PRZEKROCZENIE LIMITU  SPÓŹNIEŃ
2000 pkt.

SAMOCHODOWE PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE (PS):

ZA KAŻDE 0,1 sek
0,01 pkt.
ZA PRZEWRÓCENIE PACHOŁKA
2 pkt.
ZA PRZEKROCZENIE LINI METY
2 pkt.
ZA BŁĘDNE PRZEJECHANIE PS
200% najlepszego czasu
ZA NIE WYSTARTOWANIE DO PS
50 pkt.+ najgorszy wynik

PRZEKRACZANIE DOZWOLONYCH PRĘDKOŚĆI, ŁAMANIE PREPISÓW RUCHU DROGOWEGO I STWARZANIE ZAGROŻENIA W RUCHU DROGOWYM  W CZASIE POKONYWANIA TRASY RAJDU GROZI KARĄ DYSKWALIFIKACJI !!!!!!

PRÓBY ZRĘCZNOŚCIOWE
według osobnej punktacji

Organizator udostępnia numer telefonu ratunkowego dla uczestników rajdu w przypadku zagubienia się na trasie.
W celu weryfikacji załogi musi ona podać podczas rozmowy unikalne hasło przekazane na starcie.

Wykorzystanie numeru telefonu ratunkowego (za każde połączenie)………20 pkt.

 

W klasyfikacji generalnej wszystkich elementów rajdu wygrywa załoga, która zdobędzie najmniejszą ilość punktów karnych.

Punktami Kontroli Przejazdu sprawdzającymi poprawność przejazdu trasy przez uczestników rajdu będą:

  • tablice lub kartki formatu A4 z liczbą, cyfrą lub literą umieszczone po prawej stronie drogi,
  • zdjęcia widoczne przez przednią i boczne szyby samochodu,
  • odpowiedzi na pytania lub zadania z trasy,

O rodzajach zastosowanych Punktów Kontroli Przejazdu uczestnicy zostaną poinformowani przez organizatorów przed wystartowaniem na trasę rajdu, podczas odprawy zawodników.

Punkty Kontroli Przejazdu należy wpisać do KARTY DROGOWEJ w kolejności ich występowania na trasie i za każdym razem, gdy pojawiają się podczas przejazdu.

Karta drogowa jest jedynym dokumentem sprawdzającym poprawność przejazdu trasy przez załogę. Jakiekolwiek zmiany, skreślenia i poprawki traktowane będą przez Komisję Obliczeń jako błąd w przejeździe trasy.

 

Wyjaśnienia i protesty

Protesty należy składać na piśmie V-ce komandorowi rajdu, z jednoczesnym dołączeniem kaucji w wysokości 100,- zł, zwracanej w przypadku uznania protestu.

Decyzje podjęte przez V-ce komandora rajdu są ostateczne. Po ogłoszeniu wyników prowizorycznych wyjaśnienia mogą dotyczyć tylko błędów rachunkowych, a czas ich zgłaszania wynosi 15 minut od chwili ogłoszenia wyników.

 

Postanowienia końcowe

Zgłoszenie się załogi do startu w rajdzie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i z podporządkowaniem się jego przepisom.

Wszelkie formy komunikowania się między załogami oraz z osobami trzecimi  są zabronione.

Za załogę uważa się kierowcę i pilota. Osoby dodatkowe w pojeździe uczestniczą
w wydarzeniu, jednak traktowane są jako osoby towarzyszące.

Zgłoszony przed startem skład załogi nie może ulec zmianie.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe tak
w stosunku do załóg i ich pojazdów, jak i spowodowane przez załogi bezpośrednio lub pośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia, w czasie trwania imprezy.

Przez fakt zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w rajdzie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas rajdu. Zrzeczenie to dotyczy organizatora, osób oficjalnych występujących w konkursie i innych uczestników.?

Przejazd wszystkich prób samochodowych odbywa się w zapiętych pasach bezpieczeństwa, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia z rajdu włącznie.

Materiały reklamowe dostarczone przez Organizatora muszą zostać zamieszczone według jego wskazówek na pojeździe, pod rygorem 100 pkt. karnych w przypadku nie zastosowania się do tego zalecenia.

Podczas rajdu wykonywana będzie dokumentacja fotograficzna i filmowa. Biorąc udział w rajdzie zawodnicy akceptują powyższy regulamin wyrażając jednocześnie zgodę na wykorzystanie wizerunku w publikacjach informacyjnych i reklamowych organizatorów oraz sponsorów.

*Stan na 27 marca 2016 r. –  zapisy regulaminu mogą ulec zmianie.